top of page

Generelt om våre undervisningsoppdrag​:

På denne siden kan du lese om noen av typene undervisningsoppdrag vi tilbyr. 

MSO Oslo underviser primært innenfor våre hovedsatsningsområder

Vi kan ta andre typer undervisningsoppdrag på forespørsel. 

I hovedsak påtar vi oss oppdrag innenfor Oslo og omegn, men tar og oppdrag på forespørsel utenfor dette området. Ta kontakt og bruk vårt bestillingsskjema hvis du vil høre om dette er mulig for dere. Vi vil gjerne finne en løsning sammen!

For å sende oss enn forespørsel om undervisning bruk vårt bestillingsskjema

IMG_4612.HEIC

Hva er hemmeligheten bak hvorfor MSO sin seksualundervisning fungerer så bra?

 

Alle våre undervisere er medisinstudenter eller ferdig utdannede leger. Vi har derfor et godt faglig grunnlag, og forståelse for kropp og helse. I tillegg har vi vårt interne kursopplegg og vår egne undervisningsveileder ("pensum") som oppdateres kontinuerlig. Men det handler ikke bare om faglig tyngde og oppdatert kunnskap. Alle som blir seksualunderviser i MSO tar selv et aktivt valg, basert på at vi alle deler en felles visjon om at alle mennesker har rett til et godt seksualliv, og et godt forhold til sin egen kropp og seksualitet, såvel som andres kropp og seksualitet. Og vi er enig i prinsippet om at alle individer har kontroll og bestemmer fritt over egen kropp og seksualitet.

I tillegg er vi unge, vi er interesserte, engasjerte og brenner for dette fagfeltet. Derfor kommer det veldig naturlig for oss å prate om temaene som det ellers kan være vanskelig å samtale om. Å snakke med andre om kropp og seksualitet er ikke alltid like lett, men våre undervisere prater om dette som et hvilket som helst annet samtaletema. 

Det handler altså ikke bare om hva vi snakker om, men hvordan vi snakker om det. Og vi snakker om det mye, ofte og i mange settinger. På den måten smitter dette over på alle vi møter når vi underviser. 

Bestiller du oss vil vi stille opp med undervisere som har et godt faglig grunnlag, og god formidlingsevne. Og vi vektlegger de praktiske kunnskapene som man faktisk har bruk for, og har nytte av å vite gjennom interaktiv undervisning med mye diskusjon. 

Hvis du ikke er overbevist kan du lese om noen av våre resultater i 2021:

Vi har utelukkende positive tilbakemeldinger på vårt undervisningsopplegg fra våre oppdragsgivere, både fra lærere, elever og foresatte. Vår systematiske elevundersøkelse med anonyme besvarelser fra elever vi underviste i 2021 viser bla. at:

 • 92% lærte noe nytt

 • 92% mener en slik dag med seksualitetsundervisning er nødvendig

 • 96% var positive til at en hel dag gikk med til seksualitetsundervisning med MSO Oslo 

 • 68% av mener undervisningen vi avholdt vil påvirke deres holdning til kropp og seksualitet.

 • 87% mente det var trygt å komme med spørsmål når vi underviste.

 • Med spørsmål om hvilke temaer de ønsket mer av i undervisningen dominerte:

  • Skeiv seksualitet / LHBTIQ+

  • «Hvordan ha sex»

 • 93% mener vi forklarte temaene på en god og forståelig måte

 • 80% mener vi lykkes med å «motvirke sexpress»

(Overnevnte tall basert på anonym spørreundersøkelse med 432 unike enkeltsvar fra elever på ungdomsskoletrinnet.)

IMG_1027.jpeg
IMG_4620.jpg
IMG_4531.HEIC

Ungdomsskoler:

MSO underviser ungdomsskoleelever fra 8. -10.trinn i "gamle Akershus" (offentlige og private skoler), og i Oslo (private skoler). Vi tar og på oss enkelte oppdrag utenfor Oslo og omegn. 

Vårt undervisningsopplegg er skreddersydd for å undervise disse alderstrinnene.

Vi lytter til elevenes tilbakemeldinger og oppdaterer dette jevnlig. Vårt undervisningsopplegg er derfor svært interaktivt og baserer seg på diskusjon mellom våre undervisere og elevene. Ingen ansatte får være til stede under undervisningen ettersom dette skaper en tryggere arena hvor elevene får snakker fritt, og spørsmål som ellers ikke ville blitt blir pratet om blir diskutert og eller besvart. 

Vårt undervisningsopplegg for ungdomsskoleklasser varer omtrent 6t. Dette kan selvsagt justeres, men vi vil sjelden avholde kortere undervisning enn 5t da dette går ut over kvaliteten og læringsutbytte. 

Undervisningsopplegget baserer seg på det som er hensiktsmessig og praktisk for elevene å vite. Slik at elevene skal sitte igjen med kunnskap de trenger for å kunne ivareta egen seksuell helse, og vite når man ev skal oppsøke hjelp eller helsehjelp. Vi fremmer et positivt syn på egen og andres kropp og seksualitet. 

Overordnet har vi en "todelt" undervisning med:

1. En faktabasert del

 • Anatomi og fysiologi med fokus på penis og vagina/vulva

 • Menstruasjon

 • Uplanlagt svangerskap og abort

 • Seksuelt overførbare infeksjoner

 • Prevensjon

2. En diskusjonsdel som drøfter spesielt holdninger og aktuelt lovverk

 • Selvbilde, kroppspress og attraksjon

 • Seksualatferd

 • Grensesetting og overgrep

 • Forelskelse, kjønn og seksualitet

 

Elevene får og opplæring i rett bruk av kondom, hvor og hvordan man får tak i ev hormonell prevensjon. Hvor, når og hvordan man bør oppsøke hjelp og hvor man bør oppsøke hjelp. Vi understreker taushetsplikt både hos oss, skole og helsevesen (jf. forvaltningsloven og helsepersonelloven). Og at man trygt kan oppsøke helsehjelp i ulike situasjoner. Undervisningsopplegget baserer seg mye på å skape en diskusjon som gir læring og innsikt for elevene. 

Vi avslutter alltid dagen med at elevene får stille anonyme spørsmål som skrives på lapper som vi besvarer uten å identifisere elevene som har stilt spørsmålet. Dette er noe som gir ytterligere læringsutbytte, og i mange klasser ofte kritisk for enkelte da det fortsatt kan være vanskelig å stille spørsmål i plenum, til tross for at majoriteten opplever det som trygt å stille spørsmål mens vi har undervisningen. 

Hvert undervisningsopplegg blir lagt opp noe individuelt basert på elevenes behov. Dette bestemmes av hva som formidles fra skolen/kontaktlærer i forkant og før undervisningen starter, elevene selv og alderstrinn.  Hva vi får vite av klassen underveis og hvordan undervisningen foregår der og da gjør og at vi prioriterer der vi ser "skoen trykker". Svært nyttig for alle parter at vi får vite litt om klassen og eventuelle spesielle hensyn vi må ta før vi kommer. 

Når undervisningen er ferdig har vi alltid en oppsummeringssamtale med kontaktlærer/avdelingsleder for klassen(e) slik at dere får vite hvordan elevene ligger an faglig, og ev om det er noe skolen bør vektlegge mer etter vårt besøk. Vi forteller ikke om og svarer aldri på spørsmål om enkeltelever, vi gir heller ikke identifiserbare opplysninger om enkeltelever. Oppsummeringen baserer seg på klassen i sin helhet. 

Vi har (som du kanskje i toppen av siden) utelukkende positive tilbakemeldinger på vårt undervisningsopplegg, både fra lærere, elever og foresatte. Vår systematiske elevundersøkelse med anonyme besvarelser fra elever vi underviste i 2021 viser bla. at:

 • 92% lærte noe nytt

 • 92% mener en slik dag med seksualitetsundervisning er nødvendig

 • 96% var positive til at en hel dag gikk med til seksualitetsundervisning med MSO Oslo 

 • 68% av mener undervisningen vi avholdt vil påvirke deres holdning til kropp og seksualitet.

 • 87% mente det var trygt å komme med spørsmål når vi underviste.

 • Med spørsmål om hvilke temaer de ønsket mer av i undervisningen dominerte:

  • Skeiv seksualitet / LHBTIQ+

  • «Hvordan ha sex»

 • 93% mener vi forklarte temaene på en god og forståelig måte

 • 80% mener vi lykkes med å «motvirke sexpress»

Dersom du ønsker å bestille undervisning fra oss er du hjertelig velkommen til å bruke vårt bestillingsskjema. Vi har dessverre svært stor pågang og mange henvendelser når det gjelder ungdomsskoleoppdrag og klarer ikke alltid å imøtekomme alle som etterspør oppdrag. Send derfor gjerne bestillingsforespørsel i god tid i forveien, de fleste av våre ungdomsskoleoppdrag blir avtalt et halvt år i forveien. Vi oppfordrer generelt til å ha mest mulig undervisning i overnevnte temaer før vi ev kommer på skolen.

Ungdomsskol
IMG_2798.HEIC
IMG_5156.jpg

Ungdomssklubber og lignende:

MSO underviser ungdomsklubber. Undervisningen tilpasses etter tidsbruk avtalt med kontaktpersonen. Oppdrag på 3,5 t eller mindre vil i stor grad foregå som samtalegrupper hvor vi diskuterer temaer som ungdommene ønsker å ta opp. Ønske-temaer fra ungdommene eller klubben kan avtales på forhånd. Ellers tar vi opp temaer som vi underveis i undervisningen ser det hensiktsmessig at bør tas opp. Oppdrag på 4t eller mer vil i stor grad basere seg på undervisningen for ungdomsskoler (se over) og tilpasses aldersgruppen.

Spørsmål om undervisningsoppdrag på ungdomsskoler, ungdomsklubber eller andre grupper på ungdomsskoletrinnet?

Se vårt automatiske bestillingsskjema, evt. kontakt oppdragsansvarlig Anders Furset.

KLASSER MED TILRETTELAGT UNDERVISNING

MSO har god undervisningserfaring for elever med ulik grad av funksjonshemming eller utviklingshemming. Dette er oppdrag som alltid tilpasses elevenes funksjonsnivå/utviklingsnivå og behov. Derfor er det viktig at det er en tydelig dialog mellom skolen og MSO i forkant av oppdraget, for å sikre kvalitet på undervisningen. Noen oppdrag vil være tilnærmet like ungdomsskoleoppdragene.

Overordnet har vi en "todelt" undervisning med:

En faktabasert del

 • Anatomi og fysiologi med fokus på penis og vagina/vulva

 • Menstruasjon

 • Uplanlagt svangerskap og abort

 • Seksuelt overførbare infeksjon

 • Prevensjon

En diskusjonsdel som drøfter spesielt holdninger og aktuelt lovverk

 • Selvbilde, kroppspress og attraksjon

 • Seksualatferd

 • Grensesetting og overgrep

 • Forelskelse, kjønn og seksualitet

Dersom det er hensiktsmessig å prioritere noen temaer høyere enn andre basert på funksjonsnivå/utviklingsnivå blir fokuset i hovedsak på kropp, hygiene, intimsoner og grensesetting. Vi kan og ta i bruk virkemidler som rollespill i klassen, for å få frem budskapet.

Vi beregner ca 5 timer per undervisning, da vi mener det gir størst mulig utbytte for elevene, men her kan vi være fleksible. Som nevnt vil undervisningen tilpasses til elevene i klassen, og vi understreker viktigheten av god kommunikasjon mellom skolen og MSO for lage en best mulig undervisning.

Tilrettlagt undervisn

Voksenopplæring, minoritetsklasser, flyktninger og andre

MSO har skreddersydde undervisningsopplegg for asylmottak, voksenopplæring, enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og andre prosjekter som bidrar i integreringsprosessen av migranter og andre sårbare grupper. Det kan undervises i kjønnsdelte grupper hvis det er behov for det. Varigheten på undervisningen er avhengig av hvilket type oppdrag det er snakk om, men vi pleier og beregne mellom 3-5 timer.

 

Kjernen av undervisningen er i stor grad lik som for ungdomsskoler, men tilpasses elevenes nivå og bakgrunn. I den faktabaserte delen fokuserer vi mye på omskjæring, skjedekrans (jomfruhinne), menstruasjonssyklus, hygiene og prevensjon. På den holdningsbaserte delen fokuseres det på samliv, kjønnsroller, ekteskap og overgrep, og likestilling og seksuell legning. Den holdningsbaserte delen forsøker vi å sette i lys av normer og regler som gjelder i Norge, som dermed kan være et bidrag til integrering.  

 

Vi har også stor erfaring med bruk av tolk i vår undervisning. Bestilling og betaling av tolk må gjøres av oppdragsgiver. Det er viktig å spesifisere i bestillingen hva slags type oppdrag det er snakk om, slik at tolken(e) er innforstått med hvilke temaer det skal snakkes om og kommer forberedt.

Voksenoppl minori flykt
IMG_4074 2.jpeg
IMG_1505.jpeg
IMG_4764.jpeg
Lektor- og ped

Undervisning for lektor- og pedagogstudenter:​

MSO Oslo har undervisere med god erfaring med å undervise lektor- og pedagogstudenter. Vi påtar oss derfor oppdrag for lektor-/ pedagogstudenter og lærere. På denne typen undervisningsoppdrag avtales det individuelt hva formålet med undervisningen skal være og hvordan den legges opp. Det skjer endringer i læreplaner hele tiden, likevel er seksualundervisningen veldig varierende fra sted til sted, og i mange tilfeller er det opp til den enkelte student eller lærer hvor god kompetanse en opparbeider seg innenfor seksualitetsundervisning. I tillegg er det begrenset med gode læringsressurser, og mange naturfagsbøker er etter vår erfaring utdatert på flere områder. 

Vi underviser lektorstudenter i realfag og andre studenter og grupper som har eller kommer til å ha kontakt med barn og unge i undervisningssammenheng. 

I all hovedsak går denne typen oppdrag ut på å gi gruppen vi underviser et godt grunnlag for å vite hvordan man kan holde god seksualundervisning for andre elever. Vi gir konkrete eksempler på hvordan man kan legge frem ulike temaer, hvordan man skaper en fruktbar diskusjon i klasserommet. I tillegg hvordan man selv kan bli tryggere i seksualundervisningen og i andre fag hvor kropp, sex, kjønn og seksualitet er tema. Vi vektlegger og at seksualitetsundervisning ikke tilhører kun den  tradisjonelle naturfagsundervisningen, men hvordan man kan inkludere det tverrfaglig. Vi vektlegger, språk, ordvalg og fremgangsmåter for å håndtere ulike scenariorer som typisk oppstår i skolen når det kommer til kropp, kjønn, sex og seksualitet. 

Seksualitetsundervisning er helt essensielt for å bidra til et godt psykososialt miljø i skolen, samt god fysisk og psykisk helse senere i livet. En god seksualitetsundervisning danner grunnlaget for at man ikke bare kan ivareta egen helse, men og ha større forståelse og respekt for andre personer rundt seg. Vi vektlegger derfor veldig mye formålet med seksualitetsundervisning i skolen og hvilke verdier det har og gir. 

Vi håper at vår undervisning danner grunnlag og motivasjon for å jobbe videre med dette feltet og sette seg inn i hvilken betydning den har, samt hvilke forpliktelser man har lovmessig.

På et oppdrag for lektor og pedagogstudenter vil vi gjerne gjennomgå aktuelle temaer overordnet slik vi gjør på ungdomsskoleoppdrag og hvordan man legger temaene frem. Vi legger vekt stor vekt på formålet med våre prioriteringer i seksualitetsundervisning, og hvilken betydning den faktisk har. Denne undervisningen er spesielt viktig når det gjelder å avverge og forebygge seksuelle overgrep, kjønnsdiskriminering og diskriminering av seksuelle minoriteter. Vi vil og gi råd og ressurser til videre lesing, og gi tips om hvor man kan tilegne seg sikker kunnskap som lærer, og hvilke kilder elevene selv bør hente kunnskap fra. 

Vi prioriterer forespørsler innenfor denne oppdragstypen høyt ettersom vi ser dette som svært samfunnsnyttig.

Ta gjerne kontakt for å avtale nærmere og høre hva vi kan tilby, eller bruk vårt bestillingsskjema

Spørsmål om andre undervisningsoppdrag?

Ønsker du f.eks. at vi skal undervise lektor-/pedagogstudenter, andre grupper eller lignende er du velkommen til å ta kontakt. Se vårt automatiske bestillingskjema, evt. kontakt TU-ansvarlig Anja Sofie Dusik Sjaavik.

Vi underviser primært ikke på barneskoletrinnet, men du er velkommen til å ta kontakt ettersom vi vurderer hver forespørsel indivduelt. 

bottom of page